Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Pracovné ponuky
  3. Detail ponuky

Profesionálny náhradný rodič

Centrum pre deti a rodiny Ružomberok

Miesto výkonu práce
Kalvárska 3503401 Ružomberok - Ružomberok
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
14.12.2022
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
23.09.2022 o 11:19
Naposledy aktualizované
23.09.2022 o 13:35

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
1950435
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Profesionálny náhradný rodič
Profesia (SK ISCO-08)
5311003 - Profesionálny náhradný rodič
Pracovná oblasť
Sociálne služby
Počet voľných miest
1
Miesto výkonu práce
Kalvárska 3503401 Ružomberok - Ružomberok
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
Certifikát o absolvovaní prípravy na profesionálne náhradné rodičovstvo.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Centrum pre deti a rodiny Ružomberok
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Kalvárska 924/35
03401 Ružomberok - Ružomberok
Slovensko
IČO
30227283
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.cdrruzomberok.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Zariadené zriadené pre výkon opatrení SPODaSK
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Ost.starostl.s pobytom

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu: a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania, b) profesionálny štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe, c) motivačný list, d) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, e) fotokópia dokladu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu: - 60 hodín, ak fyzická osoba ukončila úplné stredné vzdelanie, - 80 hodín, ak fyzická osoba ukončila stredné vzdelanie, f) výpis z registra trestov, vrátane výpisu z registra trestov partnera nie starší ako 3 mesiace, g) písomný súhlas partnera žijúceho v spoločnej domácnosti na výkon profesionálneho náhradného rodičovstva, h) doklad, že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a iné s tým súvisiace platné bezpečnostné predpisy, i) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti j) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dátum ukončenia ponuky
23.11.2022

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ing. Štefan Likavčan

+421444324070